slide13

Darowizny

Jedną z form pomocy na rzecz fundacji są dobrowolne darowizny. Do przekazania darowizny uprawnione są osoby fizyczne,jak też prawne, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Warunki przekazania
Darowizna jest umową, unormowaną w Kodeksie cywilnym, zawartą między darczyńcą a obdarowanym. Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne. Obecnie osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny. Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Przedsiębiorca nie odliczy
Przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu pod warunkiem, że nie rozliczają się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L), oraz karty podatkowej (PIT-16A). Odliczenia nie zastosują podatnicy, którzy dokonali darowizn wytworzonych lub nabytych produktów spożywczych, o ile zaliczyli takie darowizny do kosztów uzyskania przychodów. Korekta kosztów w tym zakresie będzie uprawniać do ulgi. Odpowiednio w przypadku, gdy takich darowizn dokonali, ale nie rozliczyli ich w kosztach – odliczenie jest dopuszczalne.

Darowizna a 1% na OPP
Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Podmioty obdarowane
Podmiotami obdarowanymi mogą być:
1. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (ułomne osoby prawne), w tym fundacje i stowarzyszenia.
Darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana między innymi w celu:
1. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Tym samym będzie spełniony warunek przekazania darowizny:
a) na cel charytatywny,
b) na rzecz odpowiedniego podmiotu,
Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.
Podatnik darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Co darujemy?
Darczyńca przekazać może przede wszystkim pieniądze. W takim przypadku dokonuje on przelewu bankowego.
Może on jednak również uczynić darowizny rzeczowej. W takim przypadku, gdy towary darowane opodatkowane są podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.
Darowizny rzeczowe powinny być potwierdzone umową w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. Dla celów określenia wartości darowizny przyjąć należy wartość rynkową z dnia jej dokonania. Określa się ją na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. W darowiźnie powinno być zawarte również oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli zdecydowaliby się Państwo wspomóc nasze działania poniżej podajemy konta na które można wpłacać ewentualne darowizny:

Bank Zachodni WBK S.A.
(Przelewy krajowe)
20 1090 2806 0000 0001 2077 4234 – Rachunek bieżący
54 1090 2806 0000 0001 2077 4495 - Rachunek bieżący walutowy w EUR
(Przelewy zagraniczne)
SWIFT/BIC code: WBKPPLPP
IBAN: PL20109028060000000120774234 – Rachunek bieżący
IBAN: PL54109028060000000120774495 - Rachunek bieżący walutowy w EUR